Dyrekcja hotelu wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość może pozostawić w Recepcji.
 3. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

§2

 1. Pokój hotelowy wynajmuje się na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 dnia wyjazdu.
 3. Jeśli gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę
 4. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia powinny znajdować się w hotelu pod opieką rodziców / opiekunów prawnych, którzy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich działania.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo, w momencie zameldowania, do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania gotówki w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej po godz. 18:00, jeżeli zostanie dokonana preautoryzacja karty kredytowej lub przedpłata w wysokości 100% wartości rezerwacji.

§3

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu.
 2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności miejsc.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§4

 1. Gość nie może bezwzględnie przekazywać wynajętego pokoju innym osobom.
 2. Osoby zameldowane w hotelu mogą przyjmować swoich gości w pokoju, za który uiścili opłatę, w godzinach 14:00-22:00, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w recepcji hotelu i uzyskaniu zgody recepcjonisty. Pozostanie osób odwiedzających w hotelu miedzy godziną 22:01 a 12:00, jest równoznaczne z naliczeniem opłaty za dodatkowe osoby w pokoju, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§5

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem trzech gwiazdek. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  b) bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gości,
  c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  d) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  e) sprawną pod względem technicznym obsługę, w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.

§6

 1. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a) udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  b) budzenie o oznaczonej godzinie,
  c) przechowywanie bagaży; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminie innym niż pobyt Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§7

 1. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeśli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 2. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu, albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§8

 1. W Hotelu obowiązuję zachowanie ciszy od godz.. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu w godzinach ciszy nocnej nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Należność za korzystanie z rozmów telefonicznych prowadzonych z pokoju hotelowego, Gość zobowiązany jest uiścić wg taryfy naliczonej przez hotel.
 4. Gość hotelowy ma prawo do korzystania w czasie pobytu w hotelu z usług gastronomicznych i innych, uiszczając należność bezpośrednio gotówką lub kartą w restauracji hotelowej lub na podstawie rachunku kredytowego, wystawionego na Gościa płatnego w recepcji hotelowej przy wmeldowaniu się. Na życzenie Gościa recepcja zobowiązana jest do wystawienia faktury po uprzednim podaniu przez Gościa odpowiednich danych.
 5. Hotel dopuszcza możliwość korzystania z usług noclegowych Gości ze zwierzętami domowymi (psy, koty) po uprzednim spełnieniu następujących warunków:
  a) zgłoszeniu przy przyjeździe do hotelu tego faktu w recepcji hotelowej,
  b) uiszczenia odpowiedniej opłaty wg obowiązującego cennika, tj. 40 zł za jedno zwierzę za jedna dobę,
  c) przedłożenia w recepcji aktualnych odpowiednich zaświadczeń weterynaryjnych o stanie zdrowia zwierząt,
  d) dopełnienie przez właściciela wszelkich obowiązujących przepisów związanych z przebywaniem zwierząt w miejscach publicznych.

§9

 1. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
 2. Gość hotelowy zobowiązany jest do złożenia wartościowych przedmiotów i gotówki w depozycie hotelowym lub sejfie.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, lub z winy zwierząt pozostających pod ich pieczą.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenie pokoju.
 5. Gość hotelowy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu ochrony p.poż.

§10

 1. Na terenie hotelu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów  tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem pomieszczeń Klubu70. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje naliczeniem kary pieniężnej związanej z dearomatyzacją pokoju wynoszącej 500 zł

§11

 1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę Gościa, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie hotelu.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.